Verksamhet

Årsmötet april 2017

Vid Patientföreningen Jämtgubbens årsmöte 12 april valdes Gunnar Ersbo till ny ordförande. Lennart Lindow hade efter elva år som ordförande avsagt sig omval.

Jämtgubbens årsmöte inleddes med underhållning av Anders Hedén. De 150 närvarande medlemmarna leddes av mötesordförande Per Söderberg på ett smidigt vis genom dagordningen. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet och verksamheten för 2016 lades till handlingarna.

Styrelsen består efter årsmötet av Gunnar Ersbo, ordförande, Sture Gissler, vice ordförande, Sture Näslund, kassör, Kjell Wåglin, sekreterare och Sven-Bertil Bengtsson, Staffan Gedda och Lars Sjödin.

Efter årsmötet höll Elisabet Skeppner, forskare, kurator och sexolog vid universitetssjukhuset i Örebro ett mycket uppskattat föredrag på temat Livsomställning efter prostatacancerdiagnos.

En cancerdiagnos med många olika ”ansikten”. Spridd cancersjukdom eller lokaliserad cancer innebär för de flesta något nytt och obehagligt som ofta kan innebära en livskris för den enskilde och dennes familj. Psykiska reaktioner som ger försämrad livskvalitet.

Elisabet citerade Sören Kirkegaard, 1859: ”Att man för att verkligen lyckas leda en människa fram till en punkt, först och främst måste se till att man hittar henne där hon just nu befinner sig och utgå därifrån – detta är hemligheten med all hjälpande konst.”

Dialog i vården är viktig. Att sätta in patienten i dennes sociala sammanhang och de roller denne har är mycket viktigt. Män och kvinnor reagerar olika i samband med att de får en cancerdiagnos. Män söker sällan socialt stöd på ett aktivt sätt. Därför är det viktigt att vården tar ett samlat grepp om patienten och ger tillfälle till samtal.

 

Verksamhetsplan 2017

Övergripande mål

Verksamhetens inriktning är att stödja medlemmar och informera om prostatacancer. 

Medlemsaktiviteter

Under verksamhetsåret 2017 har vi redan ”tjuvstartat” med ett mycket givande deltagande på Seniormässan på Folkets Hus i 27-28 januari.

Vi planerar att genomföra årsmötet samt ett medlemsmöte under hösten, båda med intressanta föreläsare/ämnen.

Föreningen skall även 2017 delta med monter på varumässan Expo Norr, tillsammans med Emma-föreningen. Även i år blir det fri entré för medlemmar.

Vi har också ambitionen att genomföra minst 4 informationsmöten eller liknande på olika platser i länet. Den 9 april deltar vi vid "Mö finns" årsmöte i Hede.

I november kommer vi att delta i den riksomfattande mustaschkampanjen.

Föreningen kommer under 2017 även att utveckla verksamheten på kansliet för att försöka skapa större medlemsnytta. 

Informationsverksamhet

Tillsammans med våra samverkande företag kommer vi att anpassa vår information efter deras behov.

Föreningen kommer under 2017 att nyproducera och distribuera en egen broschyr.

Vi har tagit fram ett ”kunskapspaket” med diverse material som vi erbjuder Urologen att använda i kontakten med nya patienter.

Arbetet med att utveckla vår hemsida kommer att intensifieras liksom utvecklingen av vårt medlemsregister.

Vi söker samarbete med andra föreningar, exempelvis PRO, SPF, Lions, för att kunna informera deras medlemmar. Hör gärna av er! 

Medlemsrekrytering

Föreningens mål under året är givetvis att få fler medlemmar. Men framförallt vill vi att ni befintliga medlemmar är nöjda med vårt arbete.

 

Verksamheten 2016

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden,

Föreningens årsmöte hölls onsdagen den 6 april på Gamla Teatern och var öppet även för allmänheten. Totalt deltog knappt 200 personer. I anslutning till årsmötet underhöll Patriks Combo.

Efter årsmötet hade medlemmarna nöjet att få lyssna på Andreas Lundgren som presenterade resultaten från Stockholm 3 studien. Moderator var Staffan Gedda. Mycket givande och intressant.

Inför årsmötet gjordes ett försök med att enbart skicka ut årsmöteshandlingar via e-post. Handlingarna fanns därutöver tillgängliga för de som önskade samt delades vid årsmötet. Detta som ett försök att minska kostnaderna för utskick.

MEDLEMSAKTIVITETER

Under verksamhetsåret 2016 har Jämtgubben deltagit i Seniormässan och Expo Norr där vi spred information om föreningen i synnerhet och prostatacancer i allmänhet. Att delta i dessa mässor ser styrelsen som ett utmärkt tillfälle att träffa medlemmar och få möjlighet till samtal.

Vi har även aktivt stöttat stödföreningen mot cancer i Härjedalen – Mö finns!

En viktig del för att kunna bistå medlemmarna med det stöd som behövs är att styrelsen är väl insatt i det nationella arbetet mot prostatacancer samt utvecklingen av vård och medicin. Ett sätt att klara detta är aktivt deltagande i Prostatacancerförbundets, PCF, aktiviteter. Vi har därför närvarat vid PCFs förbundsstämma, regionmöten och utbildningsdagen i Göteborg på temat Närståendestöd.

PCF har även bildat en särskild arbetsgrupp som försöker bearbeta rapporterna från Nationella Prostatacancer registret, NPCR, för att se vad som är användbart för föreningarna. Jämtgubben deltar i det arbetet.

Lennart Lindow ingår även i referensgrupp för PCF och Socialstyrelsen om införande av screening av PSA.

Under 2015 infördes Standardiserade Vårdförlopp, SVF, avseende fem cancerformer i Sverige. Syftet med SVF är att få till en likartad vård i hela landet. Målet är att alla, oavsett var i landet man bor, ska få samma vård med lika rutiner och väntetider. Vi har haft flera kontakter med vår region om SVF.

Den 15 september arrangerade vi en Folkhälsodag på OSD som var mycket välbesökt. Programmet pågick hela dagen med föreläsningar och paneldebatt. Medverkade gjorde Nisse Simonsson, Andreas Lundgren och regiondirektören Björn Eriksson. Staffan Gedda och Nisse Simonson ledde utfrågningen av Björn Eriksson. Underhållningen svarade Honeytunes för.

INFORMATIONSVERKSAMHET

Under 2016 har vi som brukligt skickat ut vår egen folder till alla hälsocentraler i länet. Vi har även sett till att det finns informationsmaterial på sjukhuset i Östersund och då framförallt på urologmottagningen. Vi har även arbetat med att utveckla vår hemsida enligt PCFs mall.

Under året har vi fortsatt arbetet med att utveckla vårt medlemsregister. Att samla in e-postadresser är en del av det arbetet. Styrelsen förhoppning är att kunna utveckla informationen till medlemmarna med hjälp av modern teknik. Det är nödvändigt för att kunna hålla kostnaderna för utskick på en acceptabel nivå. Andelen medlemmar som har tillgång till e-post ökar varje år, men ännu är det mindre än en tredjedel som använder e-post.

Jämtgubben deltog i årets Mustaschkampanj. Vi bemannade en monter hos ICA Maxi ett antal dagar där vi lämnade information om prostatacancer.

Företrädare för Jämtgubben har medverkat med information hos flera olika PRO-föreningar under året.

MEDLEMSREKRYTERING

Vi har på ett helt unikt sätt lyckats attrahera våra medlemmar att stanna kvar i föreningen och vi är fortfarande landets största patientförening mot prostatacancer.

Vid årsskiftet hade vi 1169 medlemmar varav 54 kvinnor. Det är några färre än 2015 men det beror på att vi gjort en ordentlig genomgång av vårt medlemsregister. Ett särskilt TACK till våra vänner på sjukhuset i Östersund, urologer, kontaktsjuksköterskor, uroterapeuter med flera som är en viktig kontaktlänk för nya medlemmar.

GÅVOR TILL FÖRENINGEN

Vårt största enskilda anslag kommer som vanligt från Region J/H, 122 000 kronor 2016. Men det kommer även rikligt med gåvor i samband med medlemmars bortgång samt insamlingar och kollektgåvor. Frimurarna var en av de stora givarna 2016. 

STIPENDIEFOND

Fyra företag, Attacus, Berners, Toréns Entreprenad och Treab finns nu som sponsorer av vår stipendiefond. Under året har styrelsen arbetat med att få till fungerande kontakter med företagen så att de får valuta för de medel de lägger in i fonden. Fortfarande finns en del att göra innan vi och företagen kan vara nöjda.

Kontakter har tagits med ytterligare några företag men inga nya avtal är klara.

Gynna gärna dessa företag!

Stipendiefonden förvaltas av Jämtlands läns Cancer- och omvårdnadsfond vilket ger oss tillgång till deras 90-konto. I samarbete med omvårdnadsfonden beslutas om hur medlen används.

ÖVRIGT

Årsavgiften har även 2016 varit 100 kronor.

Vårt kansli på N:a Gröngatan 9A i Östersund har vi fortsatt hålla öppet onsdagskvällar. Vi har ännu inte ekonomi för att kunna bemanna kansliet med andra än ideella krafter. Men vi har en hemvist och en plats för våra mindre möten och sammankomster. När vi har kansliet bemannat är medlemmar välkomna att titta in för ett samtal och en fika. Vi välkomnar även medlemmar som vill hjälpa till i föreningens arbete. Ring 070-312 04 05 och meddela oss ditt telefonnummer hör vi av oss så fort vi kan.

Under året har vi haft fler samarbeten med Emmaföreningen. Det var Expo Norr och Seniormässan. Jämtgubben deltar även i arbetet med Handikappsamverkan i Jämtlands län.

 

Medlemsmöte november 2015

 

Patientföreningen Jämtgubben höll medlemsmöte den 24 november. 200 medlemmar och andra intresserade kom till Gamla Teatern. Kvällen inleddes med att Lindqvistarna underhöll med både musik och roande mellanprat.

MC kluben Templar Knights MC Jamtland Lodge har under flera år stött olika ideella organisationer i deras arbete. Under 2015 har de samarbetat med Jämtgubben och vid olika tillfällen informerat om prostatacancer och även samlat in medel. Vid medlemsmötet överlämnade ordförande Thomas Gillhover en symbolisk check på de 13 500 kr som mc klubben samlat in till Jämtgubben under året. Jämtgubbens vice ordförande Sture Gissler tackade för ett engagerat och bra samarbete och berättade att de insamlade medlen satts in på Jämtgubbens konto hos Jämtlands Cancer- och omvårdnadsfond för att användas till information om prostatacancer och utbildningsinsatser för omvårdnadspersonal i länet. Ett samarbete som fortsätter.

Sekreteraren Kjell Wåglin beskrev den enkät som delades för att få in medlemmarnas synpunkter på vad de vill att Jämtgubben ska arbeta med. De som lämnade in enkäten erhöll en minitrisslott.

I pausen bjöds på kaffe och smörgås.

Dagens föreläsare var Anderas Lundgren, överläkare vid urologen, Östersunds sjukhus. Andreas föreläsning redovisade nuläget för prostatacancerpatienter som behandlats vid Östersunds sjukhus. De senaste årens arbete med kvalitetsuppföljning har gett mycket goda resultat. I tillgänglig offentlig statistik placerar sig Östersunds sjukhus väldigt bra vad gäller operationsresultat. Andreas redovisade även resultatet av kombinationsbehandling med cytostatika och hormoner som visar på en mycket glädjande effekt med förlängd överlevnad för patienter med spridd cancer.

Andreas föreläsning avslutades med en redogörelse för resultaten av den nyligen publicerade Stockholm 3 rapporten.

Roligt att så många medlemmar kommer och vill delta i arbetet så att Jämtgubben även fortsättningsvis kan vara Sveriges största patientförening för prostatacancer.

För bilder från medlemsmötet se bildgalleriet.