Bli medlem
TwitterFacebookInstagram  |  Logga in  |  Ge en gåva  |  Insamling  |  English

Fonden mot prostatacancer

Fonden mot prostatacancer heter Prostatacancerförbundets fond och har sedan 2011 delat ut 11 miljoner kronor till forskning, stipendier och opinionsbildning. Fondens kapital består bland annat av medel från gåvor från privatpersoner och företag, försäljning av pins samt genom lotterimedel.

SYFTE
Fonden mot prostatacancer har som syfte att:

  • Stödja svensk prostataforskning.
  • Utveckla kompetensen hos vårdpersonal och patientföreträdare inom svensk prostatacancervård.
  • Genomföra opinionsbildande insatser i kampen mot prostatacancer.

FORSKNINGSANSLAG
Varje år delar Fonden mot prostatacancer ut forskningsanslag till svenska forskningsprojekt som stärker och utvecklar kunskapen inom forskningsfältet för prostatacancer. Forskningsfältet inom prostatacancer rör såväl psykosociala som rent medicinska aspekter av sjukdomen så som;

  • Nya behandlingsmetoder
  • Nya diagnosmetoder
  • Förbättrad fysisk och psykisk hälsa hos patienten
  • Reducerade bieffekter av behandling och förbättrad överlevnad
  • Patientnära klinisk forskning
  • Utvärdering av behandlingsresultat


Läs mer om forskning här.

STIPENDIER FÖR KOMPETENSUTVECKLING
Fonden mot prostatacancer delar ut stipendier för kompetensutveckling av personal inom prostatacancervården och patientföreträdare i syfte att förbättra vård, omsorg och livskvalitet för patienter och deras närstående.

Stipendierna avser deltagande i kurser och konferenser eller andra liknande verksamheter där forskningsrön och behandlingsmetoder presenteras. Tanken är att bidra till att snabbt föra ut forskningsresultat för att på så vis förbättra vården av patienter med prostatacancer och därmed höja livskvaliteten för dem och deras närstående. Stipendier kommer att prioriteras till patientföreträdare och yrkesgrupper som finns nära patienten i vården såsom sjuksköterskor och uroterapeuter. Företräde ges åt sådan kompetensutveckling som inte täcks av annan finansiering. Läs mer om stipendier här.

OPINIONSBILDANDE INSATSER
Fonden bidrar till opinionsbildande insatser i kampen mot prostatacancer. Insatserna beslutas av Prostatacancerförbundets styrelse. För närvarande bedriver Prostatacancerförbundet ett aktivt påverkansarbete för att det ska införas ett system med allmän screening för prostatacancer där samtliga män bör kallas till PSA-prov vid uppnådda 45 år. Prostatacancerförbundet har även under de senaste åren arbetat aktivt för att alla ska få tillgång till de livsförlängande läkemedlen som finns samt att tillgången inte ska bero på vilket landsting man tillhör. Prostatacancerförbundet arbetar också aktivt för att väntetiderna för prostatacancerpatienter ska kortas.

KAPITAL OCH FÖRVALTNING
Fondens kapital består av medel som skänks genom gåvor, sponsring och försäljning av förbundets profilprodukter samt genom lotterimedel. Prostatacancerförbundets styrelse ansvarar för att kapitalet förvaltas på ett säkert och bra sätt för optimal avkastning.

TILLSYN
Förbundet är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) som är en bransch- och insamlingsorganisation som verkar för tryggt givande och ökat förtroende för insamlingsbranschen. I och med medlemskapet så förbinder Prostatacancerförbundet sig att tillämpa FRIIs kvalitetskod och styrande riktlinjer för årsredovisning. Fonden har också genom Svensk Insamlingskontroll ett 90-konto som är en garanti för att fonden följer de föreskrifter och anvisningar som svensk Insamlingskontroll har. Svensk Insamlingskontroll har rätt att granska fondens ekonomi.

  • Stöd kampen mot prostatacancer